(0 szt.) - 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKOGANIK24.PL

1. Definicje


Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają: 


COOKIES – oznacza dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik;
 
DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28); 
 
KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę;
 
KODEKS CYWILNY – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);
 
KONSUMENT –  oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 
KONTO – oznacza wirtualną przestrzeń w sklepie internetowym biosklep.com.pl, zabezpieczoną hasłem, umożliwiającą Użytkownikowi składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów oraz otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych;
 
KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, w tym do nabywania towarów od Sprzedawcy;
 
PRAWO POCZTOWE – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529);
 
PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 
PRAWO PRZEWOZOWE – oznacza ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.);
 
PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową;
 
REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę;
 
SKLEP INTERNETOWY – oznacza przedsiębiorstwo funkcjonujące za pośrednictwem strony internetowej ekoganik24.pl, za pomocą której Kupujący i Sprzedawca bądź Usługobiorca i Usługodawca zawierają umowy na odległość;
 
SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza Glopol Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością , prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Urszuli 1, 65-147 Zielona Góra, posługującą się numerem NIP 929-185-65-25, numerem REGON 081159720, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; adres e-mail: biuro@glopol.com.pl;
 
TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza złożenie własnoręcznego podpisu na zmaterializowanym dokumencie;
 
USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy;
 
USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę;
 
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 
UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, korzystającą ze strony internetowej  ekoganik24.pl ;
 
ZAPŁATA – oznacza zaksięgowanie kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym podmiotu uprawnionego do otrzymania wynagrodzenia.

2. Postanowienia ogólne


1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego ekoganik24.pl jest handel detaliczny produktami, a w szczególności zdrową żywnością, ekologicznymi środkami czystości oraz kosmetykami naturalnymi, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

2. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

a) połączenie z siecią Internet o prędkości 1 Mb/s lub szybsze;
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Opera;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) czynna skrzynka poczty elektronicznej.

4. Zamawiać towary za pośrednictwem sklepu internetowego ekoganik24.pl mogą zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

5. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie internetowym jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta. Niniejsze postanowienie należy interpretować z uwzględnieniem treści §10 ust. 4.

6. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do składania oferty przez Użytkownika.

7. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.ekoganik24.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.


3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną


1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.

2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

3. W celu utworzenia konta, konieczne jest podanie w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika następujących danych:

a.) e-mail (adres poczty elektronicznej);
b.) hasło.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym ekoganik24.pl zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny, znajdujący się w treści wiadomości
e-mail wysłanej przez Usługodawcę po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza poprzez kliknięcie na pole z napisem „Zarejestruj się”. Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieokreślony.

5. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.


4. Przyjmowanie i realizacja zamówień produktów


1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.ekoganik24.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:

a.) za pomocą konta w sklepie internetowym (w tym wypadku przy składaniu zamówienia nie jest konieczne powtórne wypełnianie formularza zawierającego dane osobowe);
b.) za pomocą formularza zamówienia.

3. W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w sklepie internetowym bądź formularza zamówienia, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru, poprzez kliknięcie na pole z napisem „Do koszyka” dodaje towar do wirtualnego koszyka, a następnie wybiera odpowiednią formę płatności oraz dostawy. W dalszej kolejności Użytkownik przechodzi do koszyka klikając w zakładkę „przejdź do koszyka”, po czym zatwierdza zamówienie klikając na pole z napisem „Zamawiam”, przechodząc w ten sposób do podstrony umożliwiającej mu rejestrację bądź przejście do formularza zamówienia. Po uzupełnieniu formularza zamówienia, Użytkownik klika na pole z napisem „Podsumowanie”, po czym Sprzedawca wysyła niezwłocznie do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą link aktywacyjny.

4. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:

a.) imienia;
b.) nazwiska;
c.) telefonu;
d.) aktywnego adresu e-mail;
e.) ulicy i numeru domu;
f.) kodu pocztowego;
g.) miasta;
h.) nazwy i NIP firmy (w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami).

5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny o którym stanowi ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych wymagany jest kontakt ze Sprzedawcą drogą mailową.

7. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

9. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:


a). przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
b). gotówką w siedzibie Sprzedawcy.

Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank PKO Bank Polski pod numerem 95 1020 5402 0000 0102 0317 5924.


10. Szczegółowe informacje odnośnie terminów realizacji zamówień znajdują się w zakładce Terminy i warunki zakupu.


5. Dostawa towaru


1. Zamówione towary dostarczane są:

a.)osobiście przez Sprzedawcę (w przypadku zamówień składanych w obrębie miasta Zielona Góra w granicach dzielnic);
b.)za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych - zawodowo trudniących się czynnościami przewozu: Pocztex48 (w przypadku zamówień składanych poza obrębem miasta, poza granicami dzielnic).

2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do kuriera o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy kurier nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od kuriera protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

3. Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz terminów dostawy znajdują się w zakładce: „O dostawie”.


6. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru kupionego na odległość


1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia umowę uważa się za nieważną.

2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres ekoganik24@ekoganik.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie w wersji papierowej pocztą tradycyjną na wskazany w par. 1 adres siedziby Sprzedawcy.

3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w par. 1 adres jego siedziby.

4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał
w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkt rękodzielniczy, szyty na indywidualne zamówienie Konsumenta według wskazanych przez Konsumenta parametrów );
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż na tej podstawie dokonany zostanie zwrot kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.


7. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych po 14 stycznia 2015 r.


1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w par. 1 adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: ekoganik24@ekoganik.pl

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

4. Reklamowany produkt odsyłać należy na wskazany w par. 1 adres siedziby Sprzedawcy.

5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż na tej podstawie dokonany zostanie zwrot kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

7. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.


8. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną


1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.


9. Ochrona danych osobowych


1. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.

3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.

5. Sprzedawca/Usługodawca posługuje się za zgodą Użytkownika plikami cookies.

6. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych oraz stosowanych przez Sprzedawcę/Usługodawcę plików cookies znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności”.


10. Postanowienia końcowe


1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.

6. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

7. Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na stronę www.ekoganik24.pl ;i dokonanie wydruku.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 stycznia 2015 r.